ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 ΄΄ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλείστε ως Μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μοιράρχου Σπύρου Τόντου, πρώην Κυριαζή στο Αγρίνιο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, της 17ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και των μετ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/19 έως 31/12/19.
 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/19 έως 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την χρήση 2020.
 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
 5. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις – προτάσεις και αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει και το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι μέτοχος της εταιρείας ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού (σύζυγος, γονέας, τέκνο ή αδελφός).

Μέτοχοι που δεν καταθέσουν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, μέχρι τις 20/09/2020, δεν Θα μπορέσουν να παραστούν οι αντιπρόσωποί τους στην Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

[:en]

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 ΄΄ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλείστε ως Μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μοιράρχου Σπύρου Τόντου, πρώην Κυριαζή στο Αγρίνιο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, της 17ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και των μετ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/19 έως 31/12/19.
 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/19 έως 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την χρήση 2020.
 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
 5. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις – προτάσεις και αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει και το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι μέτοχος της εταιρείας ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού (σύζυγος, γονέας, τέκνο ή αδελφός).

Μέτοχοι που δεν καταθέσουν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, μέχρι τις 31/08/2020, δεν Θα μπορέσουν να παραστούν οι αντιπρόσωποί τους στην Γενική Συνέλευση.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ