ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ‎

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
΄΄ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής καλείστε ως Μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η
Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού
Μοιράρχου Σπύρου Τόντου, πρώην Κυριαζή στο Αγρίνιο, προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, της 18ης εταιρικής
χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και των μετ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή, από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/20 έως 31/12/20.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/20 έως
31/12/2020 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την χρήση 2021.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
5. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις – προτάσεις και αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της
εταιρείας.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να
καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα
της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν
έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.
Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση από πρόσωπο που
έχουν εξουσιοδοτήσει και το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι μέτοχος της εταιρείας ή συγγενής
μέχρι δεύτερου βαθμού (σύζυγος, γονέας, τέκνο ή αδελφός).
Μέτοχοι που δεν καταθέσουν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, μέχρι τις 24/10/2021, δεν Θα
μπορέσουν να παραστούν οι αντιπρόσωποί τους στην Γενική Συνέλευση.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ